full
image
#666666
https://www.acron.com.tr/wp-content/themes/smartbox-no-plugins/
https://www.acron.com.tr/
#26ade4
style3

Finansal Uygulamalar

SAP ERP – Finansal Uygulamalar

İşletmelerin finansal kaynaklarını etkin kullanmaları ve nakit akışını yönetmeleri için kullanılan SAP Finans Çözümleri, bütünleşik bir mali işlemler yönetim sistemi sunarak, çok farklı hesaplama gereksinimleri karşılayarak işletmelere yön verir. İç ve dış fonksiyonlarla entegre olarak çalışarak diğer modüller tarafından “arka planda” üretilen mali işlemlerin çok boyutlu analizlerine olanak tanır. Ticari verilerin neden olabileceği karmaşık sorunlar SAP Finans Çözümler‘inin kolay kullanımı ve geliştirilmiş otomasyon özellikleri ile sadeleştirilir, manuel işlemlerin getirdiği hata oranları azaltılır, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır. Esnek mimarisi ve sunduğu grafiksel raporlama uygulamaları sayesinde, ülkelerin özel gereksinimleri için hızlı bir şekilde uyarlanabilmektedir.

Finansal Çözümlerin işletmelere kazançları şunlardır;

 • Çoklu para birimiyle takip
 • Birden fazla hesap planı takibi
 • Gerçek zamanlı entegrasyon
 • Detaylı ve esnek raporlama
 • Yerel mevzuata uygunluk
 • VUK ve UFRS’ye göre ayrı yasal defterler tutabilme
 • Kullanım kolaylığı
 • Etkin takip ve kontrol sistemi
 • Otomatik iş süreçleri
 • Enflasyon muhasebesi
 • Detaylı yetkilendirme
 • Mali tablo analizleri

Mali Muhasebe (FI)


Etkin bir mali çözümün getirdiği tüm özellikleri bünyesinde bulunduran Mali Muhasebe Modülü; raporlama, istatistiksel bilgiler, analizlerde kullanılmak üzere diğer moduül verilerine erişim ve bu verilerin etkin yorumlanması için sunduğu özellikler, yenilikçi karar süreçlerini mümkün kılan en üst düzeyde ticari şeffaflığa imkan tanır.
Mali Muhasebe Modülü, geçekleşen fonksiyonlara göre alt modüllere ayrılır;

Genel Muhasebe
İşletmeyle ilgili tüm muhasebe kayıtlarının tutulduğu, otomatik işlemlerin yapıldığı ve oluşan verilerle raporların alındığı alt moduldür.
Müşteriler Muhasebesi
SAP’nin Satış Dağıtım modülüyle entegre olarak çalışarak müşterilerle ilgili kayıtların oluşturulduğu, cari hesap durumunun takibinin yapıldığı ve ilgili raporların alındığı bölümdür.
Satıcılar Muhasebesi
SAP’nin Malzeme Yönetimi modülüyle entegre olarak çalışarak satıcılarla ilgili kayıtların oluşturulduğu, cari hesap durumunun takibinin yapıldığı ve ilgili raporların alındığı bölümdür.
Duran Varlıklar Muhasebesi
Sabit kıymetlerin satın alımından elden çıkartılmasına kadarki süreç dahilinde amortisman çalışmaları, maliyet hesabı gibi işlemlerin otomasyonunu ve oluşan verilerin raporlamasını içeren alt modüldür.
Özel Defterler
İşletmeler bu alt modül ile diğer uygulama içerklerinin dışında kalan özel ihtiyaçlarını karşılayacak hesapları ve raporları tutarlar.
Bütçe Yönetimi
Bütçe Yönetimi, firma hedeflerinin belirlenmesi, planlamaların yapılması ve gerçekleşen işlemlerin bütçelerle kontrolünü sağlayıp yönetim mekanizmalarının kararlarına destek sağlamak için kullanılmaktadır.
Seyahat Masrafları Yönetimi
İşletme seyahat masraflarının plan, kayıt ve takip işlemlerini kapsayan ve ilgili raporlamaları yapan alt modüldür.

Maliyet Muhasebesi (CO)


Maliyet Muhasebesi ve Kontrol Modülü işletmelere karar verme süreçlerine yardımcı olacak maliyet ve gelir hesaplamaları için gerekli bütün fonksiyonları içermektedir. Fonksiyonların maliyet ve kar merkezlerine ayrılarak süreçlerin optimizasyonunu sağlayacak analiz ve raporların oluşturulması ile etkin planlama ve kontrol avantajı sağlar.
Masraf ve Gelir Çeşitleri Muhasebesi (CO-CEL)
İşletmede oluşan masraf ve gelirlerin takibini ve analizi sağlayarak maliyet kalemleri, üretim ve üretim faktörleri ile ilgili kararlar etkin biçimde alınabilmektedir. Gerekli verilerin Genel Muhasebe Modülünden (FI) otomatik olarak akması ile maliyetlerdeki değişimler sürekli güncellenmektedir.
Genel Gider Kontrolü (CO-OM)
İşletme faaliyetlerinde oluşan giderlerin takibini, planlanmasını, detaylı analizini ve kontrolunu içerir. Doğru ürün maliyetlendirme ve karlılık analizinde gerekli veriler için önemlidir.
Masraf Yeri Muhasebesi (CO-OM-CCA)
İşletmelerin masraf yerlerine ayrılmasını ve masrafların nerede oluştuğunu belirleyerek oluşan masrafları kontrol etme amaçlı kullanılır. Bu da işletmedeki herbir fonksiyonel alanın maliyet verimliliğinin takibini olanaklı kılar ve yönetim için karar verici bilgi sağlar.
İç Siparişler (CO-OM-OPA)
Dahili fonksiyon olarak üretim, bakım/onarım, yatırım, pazarlama, araştırma geliştirme gibi iç sipariş türlerinden doğan masrafların takibini, planlanmasını, analizini içerir. Planlanan ile gerçekleşen masraflar dönemsel olarak karşılaştırılarak bu masrafların sürekli kontrol altında tutulması sağlanır.
Aktivite Bazlı Maliyet Muhasebesi (CO-OM-ABC)
Masraf Yeri Muhasebesi maliyetlerin nerede oluştuğu ile ilgili veri sağlarken, tamamlayıcı bilgi olarak Aktivite Bazlı Maliyet Muhasebesi ile maliyetler daha stratejik açıdan değerlendirilerek oluşan maliyetlerin işletme hedeflerini desteklenmesini amaçlanmaktadır.
Karlılık Analizi ve Kar Merkezi Muhasebesi (CO-PA / EC-PCA)
İşletme, karlılık analizinin yapılabileceği birbirinden bağımsız alanlara ayrılarak bu birimlerin oluşturduğu maliyet ve elde ettiği gelirin analizi, dönemsel karşılaştırması, geliştirilen maliyet/gelir simulasyonlarının karlılık üzerindeki etkilerinin takibi yapılır.
Ürün Maliyet Muhasebesi (CO-PC)
Bir ürünün üretim sürecinde oluşan masrafların hesaplanmasını sağlayan uygulamadır. Ürünün karlı olması için doğru fiyatın belirlenmesinde, üretim miktarına karar verilmasinde temel teşkil eder.

Finansal Tedarik Zinciri Yönetimi (FSCM)


Finansal Tedarik Zinciri Yönetimi Modülü işletmelere; nakit yönetimi ve tahmini, müşteri kredi risk limiti yönetimi, tahsilat yönetimi, ihtilaf yönetimi, para piyasaları araçları yönetimi vb. finansal süreçleri destekleyici alt modüller sunarak standart mali muhasebe süreçlerini destekler.

 

Kredi Yönetimi
Firma için müşterilerinin oluşturacağı risklerin, belirleyeceği limitler dahilinde etkin olarak yönetilmesini sağlayan modüldür. Satış Dağıtım ve Müşteriler Muhasebesi modülleri ile entegre çalışarak olası bir limit aşımı sistem tarafından engellenerek müşterilerin belirlenen risk limitleri dahilinde çalışmasını sağlamaktadır.

 

Biller Direct
Müşteri portali üzerinden firmanın, müşteri faturalarını WEB ‘den elektronik olarak ibraz edebilmesini ve müşterilerin faturalarını seçerek online ödeme yapabilmesini sağlayan modüldür.

 

Nakit ve Likidite Yönetimi
Firmanın nakit pozisyonunu ve beklenen nakit girişlerini ve çıkışlarını raporlayan, gerçekleşmiş nakit giriş ve çıkışlarının sebeplerini bularak nakit akım raporu alabilmesini sağlayan modüldür. Firmanın olası nakit eksi/artısını görebilmesini ve buna göre etkin bir hazine yönetimi yapabilmesini sağlar.

 

Tahsilat Yönetimi
Tahsilat Yönetimi firmaya etkin bir tahsilat yönetimi için destek sağlar. Müşterilerden alacaklar, firma kriterleri ile değerlendirilebilir ve önceliklendirilebilir. Belirlenecek tahsilat stratejilerine göre müşterilerden alacaklar, tahsilat uzmanlarına dağıtılabilir ve tahsilat uzmanlarının önceliklendirilmiş liste üzerinden müşterilerle iletişime geçmesi sağlanabilir.

 

İhtilaf Yönetimi
İhtilaf Yönetimi, müşterilerden olan alacakların kısmen ya da tam ödenmemesi sebebiyle oluşacak anlaşmazlıkların takip edildiği ve yönetildiği modüldür. Firma müşterileri genellikle ödemelerini yapmıyorsa ve bu alacakla ilgili olarak firma içinde bilgi akışı etkin olarak sağlanamıyorsa; İhtilaf Yönetimi modülü ile bu durumların tarihsel biçimde iş akışları ile desteklenerek firma içinde etkin olarak yönetilebilmeleri sağlanabilir.

 

In House Cash
Bir şirketler topluluğu içerisinde grup şirketlerin tüm nakit hareketlerinin merkezi olarak yönetilebilmesini sağlayan modüldür. Buna göre tüm grup şirketlerden gelecek nakitlerin merkezde toplanmasını ve tüm ödemelerin ilgili grup şirketler adına merkezden yönetilmesini sağlamak mümkündür.

 

Hazine ve Risk Yönetimi (TRM)

Küresel Ekonomilerde yaşanan ekonomik ve politik belirsizlikler beraberinde likitide,döviz ve faiz risklerini getirmektedir. Bu tip riskleri takip edebilmek için bir sistem sahibi olmak stratejik açıdan son derece önemlidir.Ayrıca finansal risklerden korunmak için kullanılacak türev ürünlere karar vermek, mevcut portföy üzerinde farklı senaryolara göre analizler yapmayı gerektirmektedir. SAP Hazine ve Risk Yönetimi modülü, risklerinizi ölçmenin yanında mevcut finansal operasyonlarınızı yönetmek; VUK, yeni TTK ve IFRS’e göre muhasebe işlemlerinin yürütülmesine olanak sağlar. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

SAP TRM Modülü detaylı içerik:
Spot, Rotatif, Açık, Değişken Faizli Krediler, Döviz İşlemleri, Mevduat, Forward, Türev Ürünler, Tahvil, Bono, Opsiyon, Future, Akreditif, Teminat Mektupları,Emtia Ürünleri vb… finansal enstrumanın detaylı olarak takip edilmesi
Bu enstrumanların otomatik muhasebeleşmesi, değerlemesi, tahakkukunun yapılması
Farklı senaryo verilerine göre risk analizlerinin yapılması
Finansal Ürünler ile ilgili simulasyonlar
Bankalara gönderilecek çıktıların otomatik olarak sistem üzerinden alınması
Hedge Muhasebesi (IAS 39,FAS 133)
Mark to Market değerlemeleri
Reuters, Bloomberg entegrasyonları
Net Bugünkü Değer Analizleri, Duyarlılık Analizi, Risk Maruz Değer, Durasyon ve daha bir çok farklı analiz raporları
Banka limit takipleri

 

Finansal Varlık Yönetimi (FAM)

Finansal araçların çokluğu, bu araçların farklı değerleme yöntemlerine sahip olması ve artan raporlama ihtiyaçları Türk sigortacılarının yaşadığı sıkıntılar arasında yer almakta. Exceller üzerinde ilerleyen bu süreçlerin takibini ve değerlendirmesini gerçekleştirmek de her geçen gün daha zor bir hâl alıyor. SAP Finansal Varlık Yönetimi ile sigorta şirketlerinin nakit, yatırım fonu, hisse senedi ve benzeri finansal araçlarını merkezi bir şekilde yönetebilmelerini, limit yönetimi, risk yönetimi, finansal kontrol ve bunun üzerinde alternatif yatırım değerlendirmeleri yapılabilmesini sağlamaktayız. Ayrıca SAP FAM modülü sayesinde yatırımlarınızın muhasebesini TMS, IFRS ve yeni TTK’ya göre paralel olarak takip edebileceksiniz

 

SAP FAM Modülü detaylı içerik:
Tahvil (Devlet,Özel,Opsiyonlu,Endeksli vb.),Bono,Fon,Hisse Senedi,Döviz İşlemleri, Mevduat, Forward, Türev Ürünler, vb… finansal enstrumanın detaylı olarak takip edilmesi
Bu enstrumanların otomatik muhasebeleşmesi, değerlemesi, tahakkukunun yapılması (TMS,VUK,IFRS gibi faklı muhasebe standartlarına göre)
Farklı senaryo verilerine göre risk analizlerinin yapılması
IRR Hesaplamaları
Finansal Ürünler ile ilgili simulasyonlar
Bankalara gönderilecek çıktıların otomatik olarak sistem üzerinden alınması
Hedge Muhasebesi (IAS 39,FAS 133)
Mark to Market değerlemeleri
Reuters, Bloomberg entegrasyonları
Net Bugünkü Değer Analizleri, Duyarlılık Analizi, Risk Maruz Değer, Durasyon ve daha bir çok farklı analiz raporları
Performans Metodları (Time weighted rate of return,Money weighted rate of return)
Farklı figürlere göre Portfolio Analizi (Treynor,Sharpe,Information,Sortino)
Banka limit takipleri

default
Yazılar yükleniyor...
link
#6E787E
on
none
loading
#6E787E
off
Back